MOBILNINET.CZ: AdSense a Právo. Ochrana osobních údajů a reklama.

AdSense a Právo. Ochrana osobních údajů a reklama.

Adinka a sluníčko zapadá....

Online podmínky poskytování služeb Google AdSense


1. Vítejte v programu AdSense!
Děkujeme vám za váš zájem o naše inzertní a vyhledávací služby (dále jen „služby").
Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s (1) těmito podmínkami poskytování služeb, (2) programovými zásadami AdSense, které zahrnují zejména předpisy ohledně obsahu, kvalitativní pravidla pro správce webových stránek, předpisy pro realizaci reklamy a předpis o souhlasu uživatele v rámci EU (dále společně jen „zásady AdSense"), a (3) pravidly pro používání značky Google (všechny tyto dokumenty jsou dále označovány hromadně jako „podmínky AdSense"). Pokud dojde k jakémukoliv rozporu, budou mít tyto podmínky poskytování služeb přednost před jakýmikoliv jinými podmínkami stanovenými v předpisech a pravidlech uvedených v bodech (2) a (3) výše. Tyto podmínky poskytování služeb a zbývající podmínky AdSense si, prosím, pozorně přečtěte.
V kontextu těchto podmínek poskytování služeb označuje pojem „vy" nebo „majitel stránek" fyzickou nebo právnickou osobu používající služby (a/nebo jakoukoliv fyzickou osobu, zprostředkovatele, zaměstnance, zástupce, síť, mateřskou společnost, dceřinou společnost, spřízněnou osobu, nástupce, propojené osoby, postupníky nebo jakékoliv jiné fyzické či právnické osoby jednající vaším jménem, na váš pokyn, pod vaší kontrolou nebo na základě pokynů či pod kontrolou stejné fyzické nebo právnické osoby, která vás kontroluje). Pojem „my", „nás" nebo „Google" označuje společnost Google Ireland Ltd. a pojem „strany" vás a společnost Google.
2. Přístup ke Službám, účty AdSense
Služby můžete využívat, pokud si vytvoříte účet AdSense (dále jen „účet") a my jej schválíme. Máme právo váš přístup ke službám zamítnout či omezit. Za účelem ověření vašeho účtu vás můžeme příležitostně požádat o doplňující informace, zejména o ověření vašeho jména, adresy a dalších identifikačních údajů. Jste-li fyzická osoba, podáním žádosti týkající se používání služeb prohlašujete, že jste starší 18 let. Můžete mít pouze jeden účet. Pokud si (vy nebo někdo, kdo jedná na základě vašich pokynů nebo je pod vaší kontrolou) vytvoříte několik účtů, nebudete mít nárok na další platbu od společnosti Google a vaše účty budou zrušeny v souladu s ustanoveními uvedenými níže.
Přihlášením do programu AdSense udělujete společnosti Google svolení, aby poskytovala (i) reklamy a jiný obsah (dále jen „reklamy"), (ii) vyhledávací pole Google a výsledky vyhledávání a případně (iii) související vyhledávací dotazy a jiné odkazy na vaše webové stránky, mobilní aplikace, přehrávače médií, mobilní obsah a/nebo jiné elektronické vlastnictví schválené společností Google (dále jen „elektronické vlastnictví"). Kromě toho udělujete společnosti Google právo na přístup k vašemu elektronickému vlastnictví (nebo jakékoliv jeho části), jeho indexování a ukládání do mezipaměti, a to i s využitím automatizovaných prostředků. Společnost Google může poskytování služeb u jakéhokoliv vašeho elektronického vlastnictví odmítnout.
Jakýkoliv elektronické vlastnictví, které představuje softwarovou aplikaci a má přístup k našim Službám, (a) může vyžadovat předběžné písemné schválení společností Google a (b) musí být v souladu s pravidly pro softwarespolečnosti Google.
3. Používání našich Služeb
Naše služby můžete využívat pouze v rozsahu povoleném těmito podmínkami AdSense a jakýmikoliv příslušnými právními předpisy. Naše služby nezneužívejte, nezasahujte do nich ani se k nim nepokoušejte získat přístup jinak než pomocí rozhraní a na základě pokynů, které poskytujeme.
Užívání služeb můžete kdykoliv zrušit odstraněním příslušného kódu z vašeho elektronického vlastnictví.
4. Změny našich služeb, změny podmínek AdSense
Naše služby průběžně měníme a vylepšujeme. Můžeme kdykoliv doplnit nebo zrušit funkce či vlastnosti služeb, pozastavit poskytování služeb nebo je zcela ukončit.
Tyto podmínky AdSense můžeme kdykoliv upravit. Úpravy podmínek poskytování služeb zveřejníme na této stránce. Úpravy zásad AdSense nebo pravidel pro používání značky Google budou zveřejněny na jejich webových stránkách. Změny obecně nabudou účinnosti 14 dnů poté, co budou zveřejněny. Změny týkající se nových funkcí pro službu nebo změny provedené z legislativních důvodů však vstupují v platnost s okamžitou účinností. Pokud s upravenými podmínkami AdSense nesouhlasíte, jste povinni přestat dané služby používat.
5. Platba
Podle tohoto bodu a bodu 6 těchto podmínek poskytování služeb obdržíte platbu v závislosti na počtu platných kliknutí na reklamy zobrazené v rámci vašeho elektronického vlastnictví, počtu platných zobrazení reklam v rámci vašeho elektronického vlastnictví a dalších úkonů provedených v souvislosti se zobrazením reklam v rámci vašeho elektronického vlastnictví pouze tehdy, pokud společnost Google určí, že vaše elektronické vlastnictví splňovalo podmínky AdSense (včetně všech zásad AdSense, jak jsou uvedeny v bodu 1 výše) po celou dobu, za kterou platba náleží, až do data, kdy je platba provedena.
Pokud bude váš účet v pořádku až do data, kdy společnost Google provádí platbu ve váš prospěch, budeme platby provádět ke konci kalendářního měsíce následujícího po jakémkoliv kalendářním měsíci, ve kterém zůstatek vykázaný na vašem účtu dosáhne hranice platby nebo ji překročí. Pokud společnost Google přezkoumává vaše dodržování podmínek AdSense nebo pokud byl váš účet pozastaven či zrušen, může být vaše platba opožděna nebo zadržena. V zájmu zajištění řádné úhrady odpovídáte za poskytnutí a vedení řádných kontaktních a platebních údajů na vašem účtu.
Pokud implementujete služby vyhledávání, z plateb mohou být strženy příslušné poplatky za tyto služby. Společnost Google dále může (a) zadržet nebo započíst jakékoliv platby, které jsou splatné ve váš prospěch podle podmínek AdSense, proti případným poplatkům, které nám na základě podmínek AdSense nebo jakékoliv jiné smlouvy dlužíte, nebo (b) požadovat, abyste jí do 30 dnů od vystavení faktury vrátili jakékoliv přeplatky, které jsme vám v předchozích obdobích vyplatili. Odpovídáte za úhradu případných poplatků uložených vaší bankou nebo poskytovatelem platebních služeb.
Pokud k tomu společnost Google nedá svůj výslovný písemný souhlas, nesmíte uzavřít žádný jiný typ ujednání se třetí stranou, na základě kterého tato třetí strana obdrží platby provedené ve váš prospěch podle podmínek AdSense nebo jakoukoliv jinou finanční výhodu v souvislosti se službami.
Platby budou vypočítány výhradně na základě účetnictví společnosti Google. Berete na vědomí a souhlasíte, že máte nárok pouze na platby za své používání služeb, za které společnost Google obdržela platbu; pokud společnost Google platbu od inzerenta z nějakého důvodu neobdrží nebo pokud ji připíše inzerentovi zpět, nemáte na žádnou platbu za související používání služeb nárok. Pokud inzerent, jehož reklamy se zobrazují na jakémkoliv elektronickém vlastnictví, neuhradí platbu společnosti Google, můžeme platbu zadržet nebo odečíst z vašeho účtu.
Společnost Google má právo zadržet nebo upravit platby ve váš prospěch tak, aby nezahrnovaly žádné částky, u kterých společnost Google zjistí, že pocházejí z neplatné aktivity. Neplatné aktivity zahrnují zejména (i) spam, neplatná kliknutí, neplatná zobrazení, neplatné dotazy, neplatné převody nebo jiné neplatné události v rámci reklamy uskutečňované libovolnými osobami, boty, automatickými programy a podobnými zařízeními nebo prostřednictvím jakýchkoliv kliknutí, zobrazení, dotazů, převodů nebo jiných událostí pocházejících z vašich IP adres nebo z počítačů pod vaší kontrolou, (ii) kliknutí, zobrazení, dotazy, převody nebo jiné události vyžádané nebo uskutečněné na základě finanční odměny, nepravdivého prohlášení nebo požadavku na koncové uživatele, aby klikli na reklamy nebo provedli jiný úkon, (iii) reklamy zobrazené koncovým uživatelům, jejichž prohlížeč má nefunkční JavaScript nebo kteří jinak manipulují se zobrazováním nebo měřením reklamy, (iv) jakékoliv kliknutí, zobrazení, dotaz, převod nebo jinou událost, ke které dojde na elektronickém vlastnictví, jež nesplňuje zásady AdSense, (v) jakékoliv kliknutí, zobrazení, dotaz, převod nebo jinou událost, ke které dojde na elektronickém vlastnictví spojeném s jiným účtem AdSense, který používáte, a (vi) všechna kliknutí, zobrazení, dotazy, převody nebo jiné události na jakémkoliv účtu s významným objemem neplatných aktivit, které jsou popsány v bodech (i) až (v) výše, nebo s takovými typy neplatných aktivit, které naznačují úmyslné nezákonné jednání. V případě, že společnost Google zjistí neplatnou aktivitu, ať již před nebo po provedení platby za takovou aktivitu, vyhrazuje si právo odpovídajícím způsobem upravit budoucí platby a z vašeho účtu odečíst platby za veškerá neplatná kliknutí, zobrazení, dotazy, převody nebo jiné události, včetně všech kliknutí, zobrazení, dotazů, převodů nebo jiných událostí na elektronickém vlastnictví, které neodpovídají zásadám AdSense.
Společnost Google může dále inzerentům vrátit nebo připsat některé či všechny platby spojené s účtem majitele stránek. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud společnost Google nějaké platby takto vrátí nebo připíše, nebudete mít nárok obdržet za jakékoliv související využití služeb žádnou platbu.
6. Ukončení, přerušení a nárok na další platbu
Společnost Google může kdykoliv bez upozornění nebo předchozího oznámení dočasně pozastavit další platby na vašem účtu, pozastavit nebo ukončit zapojení jakéhokoliv elektronického vlastnictví do služeb nebo pozastavit či zrušit váš účet mimo jiné z důvodu neplatné aktivity nebo vašeho neplnění zásad AdSense. Společnost Google může ukončit vaši účast na službách a uzavřít váš účet, pokud je účet neaktivní po dobu 6 či více po sobě jdoucích měsíců. Pokud společnost Google váš účet uzavře z důvodu neaktivity a zůstatek vykázaný na vašem účtu se rovná příslušnému limitu nebo ho převyšuje, vyplatíme vám takový zůstatek v souladu s platebními podmínkami stanovenými v bodu 5. Pokud společnost Google uzavře váš účet z důvodu neaktivity, nebude vám to bránit v podání nové žádosti o používání služeb.
Pokud společnost Google zruší váš účet z důvodu vašeho porušení podmínek AdSense, například proto, že jste způsobili neplatnou aktivitu na nějakém elektronickém vlastnictví nebo že jste takové aktivitě nezabránili, případně že jste jinak v plném rozsahu nedodržovali zásady AdSense, nebudete mít nárok na žádnou další platbu od společnosti Google za jakékoliv předchozí využívání služeb. Pokud porušíte podmínky AdSense nebo pokud společnost Google pozastaví či zruší váš účet, (i) nebude vám již umožněno vytvořit si nový účet a (ii) nebude vám umožněno zpeněžit obsah v rámci jiných produktů společnosti Google.
Pokud máte námitky proti jakékoli platbě provedené nebo zamítnuté v souvislosti s vaším využíváním služeb nebo pokud společnost Google zruší váš účet a vy jeho zrušení rozporujete, musíte to společnosti Google oznámit do 30 dnů od provedení takové platby, neprovedení platby či zrušení účtu podáním odvolání. Pokud tak neučiníte, jakýkoli takový nárok související s namítanou platbou nebo zrušením vašeho účtu se tímto ruší.
Své používání služeb můžete kdykoliv ukončit prostřednictvím procesu zrušení účtu. Váš účet AdSense bude považován za zrušený do 10 pracovních dnů od obdržení vašeho oznámení společností Google. Pokud svůj účet zrušíte a zůstatek vykázaný na vašem účtu se rovná příslušnému limitu nebo ho převyšuje, vyplatíme vám takový zůstatek v souladu s platebními podmínkami stanovenými v bodu 5 přibližně do 90 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém jste přestali služby využívat. Pokud zůstatek na vašem účtu nedosahuje příslušného limitu, nebude vyplacen.
7. Daně
V rámci vašeho vztahu se společností Google je společnost Google odpovědná za veškeré případné daně spojené s transakcemi mezi společností Google a inzerenty v souvislosti s reklamami zobrazenými v rámci elektronického vlastnictví. Vy nesete odpovědnost za platbu veškerých (případných) daní spojených se službami, vyjma daní založených na čistém příjmu společnosti Google. Se všemi platbami provedenými společností Google ve váš prospěch v souvislosti se službami bude nakládáno jako s platbami včetně daně (pokud je to relevantní) a tyto platby nebudou upravovány.
8. Testování
Souhlasíte s tím, aby společnost Google prováděla pravidelné testy, které mohou mít dopad na vaše používání služeb. Aby byla zajištěna včasnost a platnost výsledků testování, souhlasíte s tím, aby společnost Google tyto testy prováděla bez upozornění.
9. Duševní vlastnictví; prvky značky
Vyjma případů výslovně uvedených v těchto podmínkách AdSense nezíská žádná ze stran žádné právo, nárok ani podíl v rámci jakýchkoli práv k duševnímu vlastnictví náležejících druhé straně nebo jejím poskytovatelům licence.

Pokud vám společnost Google poskytne v souvislosti se službami software, udělujeme vám nevýhradní licenci k užívání takového softwaru (bez práva na udělení sublicence). Tato licence slouží výhradně pro účely vašeho užívání služeb a využívání z nich plynoucích výhod, jak jsou poskytovány společností Google, a to způsobem povoleným těmito podmínkami AdSense . S výjimkou distribuce obsahu prostřednictvím sady AdMob SDK nesmíte kopírovat, upravovat, distribuovat, prodávat ani pronajímat žádnou část našich služeb ani souvisejícího softwaru, ani nesmíte provádět zpětnou analýzu či se pokoušet odvodit zdrojový kód tohoto softwaru, pokud tato omezení nebudou zakázána příslušnými právními předpisy nebo nezískáte naše písemné povolení. Nebudete odstraňovat, skrývat ani měnit informace o autorských právech, prvky značky ani jiné informace o vlastnických právech společnosti Google, které budou připojeny nebo obsaženy v rámci jakýchkoliv služeb, softwaru nebo dokumentace společnosti Google.
Udělujeme vám nevýhradní licenci (bez práva na udělení sublicence) na užívání obchodních značek, ochranných známek, servisních značek, log, názvů domén a dalších specifických prvků značky (dále jen „prvky značky") výhradně v souvislosti s vaším užíváním služeb a v souladu s podmínkami AdSense a zásadami používání značky Google. Tuto licenci můžeme kdykoliv zrušit. Jakákoliv obchodní hodnota vyplývající z vašeho užívání Atributů značky Google náleží společnosti Google.
Vaše jméno a prvky značky můžeme zařadit do našich prezentací, marketingových materiálů, seznamů zákazníků a finančních zpráv.
10. Ochrana osobních údajů
Náš zásady ochrany soukromí vysvětlují, jakým způsobem nakládáme s vašimi osobními údaji a chráníme vaše soukromí, když užíváte naše služby. Používáním našich služeb vyjadřujete s tím, že společnost Google může tyto údaje používat v souladu s našimi zásadami ochrany soukromí. Vy i společnost Google souhlasíte s podmínkami společnosti Google na ochranu osobních údajů ve vztahu mezi správci údajů v rámci reklamy.
Zajistíte, aby kdykoliv, když využíváte služby, byly u elektronického vlastnictví uvedeny zřetelně označené a snadno dostupné zásady ochrany soukromí, které koncovým uživatelům poskytnou jasné a komplexní informace o souborech cookie, údajích o konkrétních zařízeních, údajích o poloze a dalších údajích uložených nebo dostupných v zařízení koncových uživatelů (popř. z těchto zařízení shromažďovaných) v souvislosti se službami, a to včetně (pokud je to vhodné) informací o možnostech správy souborů cookie koncovým uživatelem. Vynaložíte obchodně přiměřené úsilí, abyste zajistili, že koncový uživatel poskytne souhlas s ukládáním a využitím souborů cookie, údajů o konkrétním zařízení, údajů o poloze a jiných údajů v zařízení koncového uživatele v souvislosti se službami tam, kde je takový souhlas vyžadován zákonem.
11. Důvěrné informace
Zavazujete se nezveřejňovat důvěrné informace společnosti Google bez našeho předchozího písemného souhlasu. Jako „důvěrné informace společnosti Google" se mimo jiné označuje: (a) veškerý její software, technologie a dokumentace, které se týkají služeb, (b) míra prokliku a jiné statistiky, které se týkají úspěšnosti elektronického vlastnictví ve vztahu ke službám, (c) existence neveřejných beta nebo experimentálních funkcí v rámci služeb, informace o nich nebo jejich podmínky a (d) všechny ostatní informace, které společnost Google písemně označí za důvěrné nebo které by obvykle za okolností, za nichž jsou prezentovány, byly za důvěrné považovány. Důvěrné informace společnosti Google nezahrnují informace, které vám byly známy již předtím, než jste začali využívat služby, které se staly veřejně známými bez vašeho zavinění, byly vámi nezávisle vytvořeny nebo vám byly zákonným způsobem poskytnuty třetí stranou. Bez ohledu na ustanovení tohoto bodu 11 však můžete přesně zveřejňovat výši hrubých plateb vyplácených vám společností Google za používání služeb.
12. Odškodnění
Zavazujete se odškodnit a chránit společnost Google, její spřízněné osoby, zástupce a inzerenty před jakýmikoli nároky třetích stran a závazky vůči nim, které by mohly vzniknout kvůli elektronickému vlastnictví nebo v souvislosti s ním, včetně jakéhokoliv obsahu prezentovaného v rámci elektronického vlastnictví, který není poskytován společností Google, vašeho používání služeb nebo vašeho porušení podmínek AdSense. Inzerenti společnosti Google jsou třetími stranami oprávněnými přijmout toto odškodnění.
13. Prohlášení, záruky, vzdání se odpovědnosti
Prohlašujete a zaručujete, že (i) máte plné oprávnění a pravomoc uzavřít podmínky AdSense, (ii) jste vlastníkem jednotlivých položek elektronického vlastnictví nebo jste právně způsobilí jednat jménem jejich vlastníka, (iii) ve vztahu ke každému elektronickému vlastnictví, v rámci kterého jsou implementovány služby, jste osobou, která činí technická a redakční rozhodnutí, a máte kontrolu nad způsobem, jakým jsou služby v rámci elektronického vlastnictví implementovány, (iv) společnost Google nikdy v minulosti neukončila ani jinak nedeaktivovala vámi vytvořený účet AdSense z důvodu vašeho porušení podmínek AdSense, například z důvodu neplatné činnosti, (v) uzavřením nebo plněním podmínek AdSense neporušíte žádné ujednání, které máte se třetí stranou, ani žádná práva třetích stran a (vi) všechny informace, které poskytujete společnosti Google, jsou správné a aktuální.
S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH V PODMÍNKÁCH ADSENSE NEČINÍME VE VZTAHU KE SLUŽBÁM ŽÁDNÉ PŘÍSLIBY. SPOLEČNOST GOOGLE MŮŽE NAPŘÍKLAD ODMÍTNOUT ZOBRAZIT (i) REKLAMY NEBO JINÝ OBSAH (DÁLE JEN „REKLAMY"), (ii) VYHLEDÁVACÍ LIŠTY GOOGLE A VÝSLEDKY VYHLEDÁVÁNÍ A (iii) SOUVISEJÍCÍ DOTAZY NA VYHLEDÁVÁNÍ A JINÉ ODKAZY NA VAŠE ELEKTRONICKÉ VLASTNICTVÍ. NEZARUČUJEME, ŽE REKLAMY BUDOU UMÍSTĚNY NA VŠECH STRÁNKÁCH ANI ŽE SPOLEČNOST GOOGLE ZOBRAZÍ URČITÝ POČET REKLAM. NEPŘEBÍRÁME NAPŘÍKLAD ŽÁDNÉ ZÁVAZKY OHLEDNĚ OBSAHU V RÁMCI SLUŽEB, KONKRÉTNÍCH FUNKCÍ SLUŽEB NEBO JEJICH ZISKOVOSTI, SPOLEHLIVOSTI, DOSTUPNOSTI NEBO SCHOPNOSTI VYHOVĚT VAŠIM POTŘEBÁM. KAŽDOU SLUŽBU POSKYTUJEME „TAK, JAK JE".
V MAXIMÁLNÍ ZÁKONEM POVOLENÉM ROZSAHU VYLUČUJEME VEŠKERÉ ZÁRUKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ, ZÁKONNÉ NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ. VÝSLOVNĚ VYLUČUJEME VEŠKERÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE NEPORUŠOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.
14. Omezení odpovědnosti
V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM A S VÝJIMKOU JAKÝCHKOLIV ZÁVAZKŮ ODŠKODNĚNÍ PODLE TĚCHTO PODMÍNEK NEBO VAŠEHO PORUŠENÍ JAKÝCHKOLIV PRÁV K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ, ZÁVAZKŮ ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI A/NEBO MAJETKOVÝCH PODÍLŮ VE VZTAHU K PODMÍNKÁM ADSENSE PLATÍ, ŽE (i) ŽÁDNÁ ZE STRAN NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PODLE PODMÍNEK ADSENSE ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY, ZA ZVÝŠENOU NÁHRADU ŠKODY NEBO NÁHRADU ŠKODY S TRESTNÍ FUNKCÍ, AŤ JIŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU NEBO JAKÉKOLIV JINÉ PRÁVNÍ TEORIE, A TO ANI TEHDY, KDYŽ BYLA DANÁ STRANA O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA, A BEZ OHLEDU NA SELHÁNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉHOKOLIV OMEZENÉHO OPRAVNÉHO PROSTŘEDKU, A ŽE (ii) CELKOVÁ ODPOVĚDNOST KAŽDÉ STRANY PODLE PODMÍNEK ADSENSE JE OMEZENA ČISTOU VÝŠÍ ČÁSTKY OBDRŽENÉ A PONECHANÉ SI TAKOVOU STRANOU V SOUVISLOSTI S TĚMITO PODMÍNKAMI ADSENSE V OBDOBÍ TŘÍ MĚSÍCŮ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH DATU PŘÍSLUŠNÉHO NÁROKU. Každá strana bere na vědomí, že se druhá strana při uzavírání podmínek AdSense spoléhala na omezení odpovědnosti zde uvedená a že tato omezení jsou základem ujednání mezi stranami.
15. Různé
Úplná dohoda, dodatky. Tyto podmínky AdSense představují úplnou dohodu mezi námi ohledně vašeho používání služeb a nahrazují všechny předchozí nebo současné dohody ohledně daného předmětu. Tyto podmínky AdSense lze měnit (i) písemným dodatkem podepsaným oběma stranami, v němž je výslovně uvedeno, že se jedná o dodatek k podmínkám AdSense, nebo (ii) způsobem uvedeným v bodu 4, pokud i nadále používáte služby poté, co společnost Google podmínky AdSense změní.
Postoupení. Nejste oprávněni postoupit ani převést žádná práva z podmínek AdSense.
Nezávislí dodavatelé. Strany jsou nezávislými dodavateli a podmínky AdSense nezakládají zastoupení, obchodní společnost ani společný podnik.
Neexistence oprávněných třetích stran. S výjimkou případu uvedeného v bodu 12 nezakládají tyto podmínky AdSense žádná práva oprávněných třetích stran.
Neexistence zřeknutí se práva. S výjimkou uvedenou v bodu 6 nebude neuplatnění kteréhokoliv ustanovení podmínek AdSense některou ze stran představovat zřeknutí se takového ustanovení.
Oddělitelnost ustanovení. Pokud se ukáže, že některé konkrétní ustanovení podmínek AdSense není vymahatelné, zůstává zbývající část podmínek AdSense v plné platnosti a účinnosti.
Přetrvání platnosti ustanovení. Ustanovení bodů 5, 6, 8, 12, 14 a 15 těchto podmínek poskytování služeb přetrvají v platnosti i po jejich ukončení.
Rozhodné právo, příslušnost soudu. Veškeré spory, které z těchto podmínek AdSense nebo služeb vyplývají nebo se jich týkají, budou podléhat právním předpisům státu Kalifornie (USA) s výjimkou právních předpisů státu Kalifornie upravujících volbu rozhodného práva a budou vedeny výhradně u federálních nebo státních soudů v okrese Santa Clara v Kalifornii ve Spojených státech amerických. Vy i společnost Google souhlasíte s uplatněním pravomoci těchto soudů.
Vyšší moc. V souladu s ustanovením § 373 a 374 českého obchodního zákoníku žádná ze stran neponese odpovědnost vůči druhé straně v případě vzniku okolností, jež vylučují odpovědnost, jež vznikly nezávisle na vůli smluvní strany a jež jí zabránily splnit povinnosti podle této smlouvy, pokud nebylo možné předvídat vznik takovýchto okolností při uzavření smlouvy a pokud není reálně možné, aby povinná strana takovéto okolnosti, zejména zásah vyšší moci, překonala.
Oznámení. V souvislosti s vaším používáním služeb vás můžeme kontaktovat ohledně služebních oznámení, administrativních zpráv a dalších informací. Zasílání těchto oznámení můžete zrušit úpravou nastavení svého účtu. Informace o tom, jakým způsobem můžete kontaktovat společnost Google, naleznete na naší stránce s kontaktními údaji.
*              *              *
16. Zvláštní podmínky týkající se konkrétních služeb
Pokud se rozhodnete pro implementaci kterékoli z následujících služeb v rámci elektronického vlastnictví, vyjadřujete tím zároveň svůj souhlas s dalšími podmínkami uvedenými níže:
AdMob: pokyny a zásady pro majitele stránek AdMob
Vlastní vyhledávač: smluvní podmínky vlastního vyhledávání  

Podpis a souhlas.
Kopie dohody s Google

Oblíbené příspěvky co se tady nejvíc čte

TADY NAJDETE CO POTŘEBUJTE, JSOU TO ŠTÍTKY.....

7 000 000 776833333 ABBA ACTA AdBlock Adobe Flash Player AdSense Agent Áji Aktualizace Alcatraz Alert Alex Alvarová Allison Crowe Alternativní medicina AM-Deadlink Ambulance Amerika AMERIKA počítače AMOR UT LACRIMA Amundsen-Scott South Pole Station Andělé Android Angelina Werich Anonymní Anonymous Antarctica Antarktida Aplikace APPLE Apple story Aristoteles Ashampoo Astronomie ASUS N Series Ateroskleróza Audiobankomat Backdoor Beethoven Symphony Benchmarky BFU Bible Bílá růže BlackBerry Blbec a deprivace Blogeři sobě Blogger Bouře Božejáci Boží muka Brambory Brilianty Browser Addon bubble nebula Bug Opera Bůh Slunce Buněčné receptory Bylinky Cannes CANON Captcha CELINE DION Cenzura Cesta pro lásku Cestování Cruise Rekreace Dovolená Cesty Cibule Cinderella Církve Citace a inspirace Citáty Citáty a moudra Civilizace Clickbait Co je psáno Cookie Crawler Čaj o páté ČS George Čtyřčata ČVUT Dalekohledy Databáze Datové přenosy Debaty a názory Dělání Demokracie Den pro tebe Deprese Deprivace a skupinová hloupost Deprivanti Desktop Deštivý den Děti Dětská radost Dětství Dezerty Dezinformace Diagnostika Diamanty Digitalizace Digitální Fotoaparáty Disk Diskuze a debaty Divoký horský tymián Dlouhá cesta Dobro a jeho světlo Dobrý voják Dobrý vtip! Donald Trump Dopisy Download Opery Mini Dr WEB Dr. Watson - chyby Dr. Watson - windows kód chyby 805306296 Drahé kameny Drogy DRONY Dvojčata a housle Editace a styl psaní příspěvků El Condor Pasa Elektronická paměť Email Energie externí disk Facebook Fake News Fantasie FAQ Často kladené otázky Feedback Fernando Lopez Filmy firewall Flame Flash Opera Firefox IE Flejberk Flirt Fotky Fotografie Fullereny G mail G+ G+ notifikace v Opeře Galaxy Nexus Geek Genius loci Gif Goodbye My Lover Google Google AdSense Google Analytics Google Chrome Google instant Google TV Google+ Groupthink gug.cz Guru Hacker Haddaway hardware HELIGONKY Helikoptéra Hesla Historie History and Publicity Hněv milenců Hoax Homeless Hosting Houbaření Hovězí pečeně Hovězí pečeně na cibuli Huawei Humor Humor a vtipy Humor a vtipy nebo moudra Hvězdokupa Hvězdy Hydepark o internetu Hyperkinetická porucha hypnotika Chaos Charlie Chkdsk Chlad zimy Cholesterol Chtíc aby spal Chybová hlášení In Vino Veritas Inbox INDECT Informace Inovace Speed Dial Intel Inteligence Internet Internet a sociální pathologie člověka iOS iPad IPhone iTunes Iveta Bartošová Jak na to Jaro Jaroslav Maxmilian Kašparů Java Je to sci-fi? Jea Paul Belmondo Jen pro ten dnešní den Ježíšek Jídlo Jiří Vašíček Jít pro lásku John Denver Jordánsko Josef naše láska Judith Durham The Seekers Kachna Kalifornie Kamenný most KAMERY Kančí guláš Kapradí Kardiovaskulární zdraví Karel Kryl Karel Kryl a Láska bláznivá Karel Schwarzenberg Kariera Karikatura KASPERSKY Keep smiling Kemel Klávesové zkratky knihy Kocourek Kočička Kodová označení verzí Opery Koledy Kolotoč svět Komentář komentáře Kongres Konopka obecná Kontakty Kontrola disku a pokus opravy Kopírování Korsika Kosmos Kostival lékařský Krajina Krásné je žít Krásné ženy Krizová linka Kruh Užitečné příspěvky Křivka obecná KVĚTA FIALOVÁ Květy Kvítek jabloňový La Roux Láska Lásky čas Lavičky Legrace Lékař Leonardo da Vinci Les Lesní jahody Léto Lež LG Líbej mě Lída Baarová Lidové písně Lidský život Life at Google Lindsey Stirling Lobing Logitech Londýn Lorem Ipsum Loudá se půlměsíc Lov Love Story Lovecký pes Lovu zdar Máj malware Maminka Manicko depresivní syndrom Marcus Tullius CICERO Marie Rottrová Maturita Medicina Meditace Memy Měsíční noc MEXICO Microsoft Milenci Mireille Mathieu Mix videa Mobilní internet Mobilní komunikace (kecálky) a ostatní Modlitba Modrá knížka Modrý sarafán Modříny Moldau Smetana Moře Motivace Motorola Moudra Moudro pro tento den Moudrost Mouse Mozilla Firefox a Chrome Mozilla Firefox Europe Murphyho zákony Music and Humor Myslivost MySQL Myšlenka dne Myšlenky jsou svobodné Na stojáka Naše kuchyně NATO nebo skutečnost? Nefunkční bezpečnostní hláška Nemoci News Nexus Nexus 7 Nikon Nikon Coolpix S8200 No milk today Novinky Novinky v hudbě NVidia O koni a Adsense O Popelce O Shenandoah O zdraví Obama Obdiv Objevy Odinstalace lišty Ochrana soukromí Oktoberfest Once Upon A Time In The West OneNote Open Source Opera Opera 10 Alpha Portable Opera 10 Final Portable Opera 10.0 Final Opera 10.10 Unite Opera 10.60 Opera 10.63 Final Opera 11.50 Opera 11.60 Opera 11.64 Opera 12 Opera 12.02 Opera 12.12 Opera 12.50 Opera 9.5 Portable Opera extensions Opera Mini 4.4 Opera Mini 5 Opera Mini and Opera Mobile browser Opera Portable Opera Události Názory Diskuse Operační systém OperaPortable 11.64 Opravy nastavení prohlížeče Opera Opravy poškozených souborů Optika Osobnost Otčenáš Ovidius Ovladače Page Rank Paleo Panda Update Parkinson Patrick Zandl Paul Anka Diana Pavel Kysela PC Peníze Permutace Perský kocourek Sammuel Peru Petr Novák Petra Phishing Phishing neboli rybaření u Bank a Opera Pippa Pirati.cz Pirátství Pivo Placebo Počítače a notebooky Počítačová myš Poděkování Podzim Poezie Pohádka Policejní vir Policie Politika Poradna pro bloggery Google POSEDY Pošta pro vás Pozitivní myšlení Poznámky Pravda Prevence a zdraví Pro přehled Mapa stránek Opery Orientace Proces wuauclt.exe Prodaná nevěsta Profil Programování Prohlížeč Google Chrome Prohlížeč Opera Propagace Opery Propagace Opery Video úvod do bloggu Prostřeno Přátelé Přátelství Předehra Příroda Příroda a my Příroda kvete Přítel Psychiatrie Psychopatie v praxi Ptáci Ptáci na zahradě Ptáček Ptačí zpěv Racek Radiová obloha Radkin Honzák Radost Radůza Rakovina prostaty (CaP) Rande Rangers Rath a sedmimilionová krabice Realizace Rebelové - Mně se líbí Bob Reklama Renata Reset Reset profilu Chrome Reset profilu Opera Rick Astley Rodina Roman Šebrle Roň slzy Router Rozdováděný hradní bača Rozšíření Opery rozšíření pro Operu Rozšíření Source pro Operu Rozum Rudý Ryby Řešení problémů Řešení problémů OPERA Římská mythologie Safari Sametová revoluce Sammuel Sammuel perský kocourek Screenshot Sdílení security Servis24 Setřídění záložek Schemer Silvestr Sites Google (weby) Skupinová hloupost Skype Sladké višně Slovensko Slunečné odpoledne Slunečné ráno Sluneční erupce a aktivita Sluneční toulky v přírodě Slunečný den Smartphone Smazání Facebooku Smích Smluvní Sněhurka Sociální patologie Sociální příčiny irracionality Sociální sítě Sociopatie Softskills Software Sokrates Solární lavička Soubory .OGG Soukromé Spam Spánek Sport Správce vyhledávačů spyware Srdce jako kámen Srnčí guláš Sršeň Stahování Start Stáří Statečnost Street View Stres Stromy studentské Suguperge! Sdígilígim naga wegeb! Svatba Světlo Svoboda Svobodný internet Syrenia Šablona proti spamu Šampaňské Škola Šperky Šťastné dětství Štěstí Švejk Švýcarský salašnický pes Tajné služby Tam na východě Technické spekulace Technologie Telefony Tenkrát Teotihuacan The Cranberries - Zombie The Moon Měsíc The New York Times Tipy Tipy a návody Translator Google Trojan Trolling Trpajzlíci Trubka Tři oříšky... Twitter U bankomatu u Křížku U řeky U vody U Zborova Učitel Unwand Upgrade USA Úsměv Úsměv Anny Úsměv pro mne Úvod a přivítání Václav Havel Vajíčka Vanessa Mae Vánoce Věda Vědomí a podvědomí Velikonoce VENEZUELA Verše Verše jako píseň Veřejné mínění Veverka Videa Videa o lásce Vinná réva Virtuální prohlídka měst Viry VIVALDI Vlado Kumpan Vlastní vyhledávání Google Vlaštovka VLC Media Player Vlčí mák Vojenská služba Všímavost Vtipy Vtipy a humor Výchova Výlety Vyznání pro Pepču Vzpomínky W. A. Mozart: Turecký pochod Waldemar Matuška Warning WD My Passport Web Clipper Webové kamery Webové stránky Werich What is love When I Fall In Love Wi-Fi WINDOWS Windows 10 Windows Update WPA3 wuauclt.exe XTranslate YouTube Yuneec Breeze 4K létající kamera Yvetta Simonová Yvonne Přenosilová z-generace Zabezpečené připojení Zahrady Zajímavosti Zákon Zaláskujte se Zálohování Zamilovaný Závist Zdeněk Izer Zdeničko má Zdraví Zdraví a životní styl Zima Zlatá střední cesta Zlatá šedesátá ZLÝ KRÁLÍK Zpravodajství google Zrcadlo Zrychlení počítače? ZVĚŘINA Žebrota ŽEBŘÍKY Židovské Životospráva

Vybraný příspěvek

DOBRÝ VTIP! ...MLUVÍCÍ ŽÁBA JE FAKT SKVĚLEJ KOUSEK

...MLUVÍCÍ ŽÁBA JE FAKT KOUSEK PROGRAMÁTOR Programátor jde po cestě a najednou k němu přiskáče žába a říká: „Já jsem zakletá princez...